Synpunkter på utbildningen
4 april, 2016

Särskilda kompetenssatsningar – funktionshinderomsorg

Ett urval av utbildningar för baspersonal inom funktionshindersomsorgen. Innehåll och upplägg anpassar vi efter era behov och önskemål.

Kurser

Assistentutbildning

Utbildningen ger personliga assistenter förståelse för villkoren som en person med funktionsnedsättning har, samt vikten av ett gott bemötande och en god kommunikation med både brukare och anhöriga.

 

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter ibland personer med psykisk funktionsnedsättning. Då är det extra viktigt att ha kunskap om och förståelse för vad det innebär att ha en psykisk funktionsnedsättning och hur man ger ett gott bemötande.

 

Att vara delaktig i sitt eget liv

Utbildningen synliggör brukarinflytandet i den sociala dokumentationen. Vi lyfter fram det socialpedagogiska förhållningssättet och reflekterar över vår egen roll och vårt förhållningssätt i arbetet.

 

Att åldras med utvecklingsstörning

Utbildningen ger kunskaper om skillnaden mellan ett vanligt åldrande och ett med begynnande demenssjukdom samt hur man underlättar åldrandet för de här personerna.

 

Autism

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om autism och autismliknande tillstånd – orsaker, symtom, diagnos och bedömning. Vi tittar också närmare på det pedagogiska förhållningssättet, vikten av god kommunikation och samspel, samt metoder för att stimulera och belöna.

 

Basala hygienrutiner

Utbildningen ger kunskaper om hur man förhindrar smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert, samt hygienregler som gäller inom hemtjänst och särskilda boenden.

 

Bemötande vid svåra beteenden

Utbildningen ger kunskaper om bemötande av svåra beteenden som till exempel självskadande beteende, aggressivt beteende och passivt beteende, samt de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

 

Ergonomi- och förflyttningsteknik

Utbildningen ger ökad kunskap om principerna för ett ergonomiskt arbetssätt och en säker lyft- och förflyttningsteknik. Kunskap om skonsamma arbets- och förflyttningstekniker och om tillförlitliga hjälpmedel kan förebygga besvär, samtidigt som patienten får en god vård.

 

Epilepsi

Utbildningen ger aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall. Det epileptiska anfallet kommer alltid plötsligt. Därför är det viktigt att känna igen epileptiska anfall och kunna agera snabbt.

 

Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet

Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet har allt mer kommit i fokus. Utbildningen handlar om hur man som personal kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen.

 

Fördjupade kunskaper om utvecklingsstörning

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om utvecklingsstörning. Därmed förebyggs även utvecklingen av svåra beteenden som exempelvis självskadande, aggressivt eller passivt beteende.

 

Genomförandeplan – LSS

Utbildningen ger kunskaper om att organisera och utveckla arbetet med hjälp av genomförandeplaner. Under kursen arbetar vi aktivt med ”case” och med att skriva en genomförandeplan enligt mall och gällande praxis.

 

Kris- och sorgstöd

Utbildningen ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd på ett både medmänskligt och professionellt sätt. Ökad kunskap ger trygghet hos såväl arbetsledning som personal och därmed ökad förmåga att hjälpa och stödja.

 

Social dokumentation – LSS

Social dokumentation är en viktig del av kvalitetsarbetet. Utbildningen ger kunskaper om vad den sociala dokumentationen innebär och vilka styrdokument och regelverk som reglerar kraven.

 

Webbaserad introduktionsutbildning – LSS

Webbaserad utbildningen som ger grundläggande kunskaper och goda förutsättningar för ett professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

 

Välj genomförande

Öppen utbildning för enstaka medarbetare Uppdragsutbildning för hela grupper Webbaserad utbildning Storföreläsning Handledning.

 

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200