Synpunkter på utbildningen
4 april, 2016

Särskilda kompetenssatsningar – äldreomsorg

Ett urval av utbildningar för baspersonal inom äldreomsorg och hemtjänst. Innehåll och upplägg anpassar vi utifrån era behov och önskemål.

Kurser/Utbildningar

Att vara delaktig i sitt eget liv

Det är viktigt att få vara delaktig i sitt eget liv. Utbildningen synliggör brukarinflytandet i den sociala dokumentationen. Vi lyfter fram det socialpedagogiska förhållningssättet och reflekterar över vår egen roll och vårt förhållningssätt i arbetet.

 

Basala hygienrutiner

Utbildningen ger kunskaper om hygienregler som gäller inom hemtjänst och särskilda boenden, samt hur man förhindrar smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert.

 

Busiga vårdtagare

Utbildningen tar upp fem grundstrategier för ökad förståelse för vårdtagarens olika beteenden. Vi går igenom goda råd och ger tips på användbara tekniker och verktyg som gör att både personal och vårdtagare mår mycket bättre.

 

Ergonomi- och förflyttningsteknik

Utbildningen ger kunskaper om principerna för ergonomiskt arbetssätt och en bra och säker lyft- och förflyttningsteknik. Kunskap om skonsamma arbets- och förflyttningstekniker och om hjälpmedel är viktigt och kan förebygga besvär, samtidigt som patienten får en god och säker vård.

 

Genomförandeplan – äldreomsorg

Utbildningen ger kunskaper i att organisera och utveckla arbetet med genomförandeplaner. Vi arbetar aktivt med ”case” och övar på att skriva en genomförandeplan enligt vedertagen mall och praxis.

 

Levnadsberättelser

Utbildningen ger kunskaper, idéer och inspiration till att arbeta med levnadsberättelser i din vardag inom äldreomsorgen. Ett personcentrerat arbetssätt som bekräftar och bevarar äldre människors identitet, innebär att omsorgsarbetet inkluderar den äldre personens levnadsberättelser.

 

Lex Sarah – webbutbildning

Webbaserad utbildning som ger kunskaper om bestämmelser inom Lex Sarah; bland annat bakgrunden till lagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt vad Lex Sarah innebär i praktiken.

 

Psykisk ohälsa hos äldre

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer. Vi går även igenom bemötande, förhållningssätt och förebyggande insatser inom äldreomsorgen.

 

Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Utbildningen ger kunskaper om olika samtal och möten i omsorgsarbetet, dels hur de kan utvecklas och stärkas och dels hur man kan skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten.

 

Social dokumentation

Utbildningen ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Du får tips, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen.

 

Social dokumentation enligt ICF

Utbildningen ger kunskaper om vad social dokumentation enligt ICF innebär. Du får tips, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen utifrån modellen ”äldres behov i centrum” och klassificeringssystemet ICF.

 

Sårbehandling

Utbildningen ger kunskap om hur olika typer av sår ska behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår. Sår är smärtsamt och kostar pengar. Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen ger bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal. Vi går igenom hur man möter kraven på bibehållen hög arbetskvalitet och effektivitet, samtidigt som man ofta brottas med allt ”tightare” organisationer.

 

Våld vid demenssjukdom

Utbildningen ger kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur man kan förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende, samt hur stöd kan ges till anhöriga.

 

Äldre och missbruk

Gruppen äldre med en riskfylld konsumtion av alkohol växer. Utbildningen ger fördjupade kunskaper kring äldre och missbruk, samt rehabiliterande och stödjande förhållningssätt.

 

Välj genomförande

Öppen utbildning för enstaka medarbetare Uppdragsutbildning för hela grupper Webbaserad utbildning Storföreläsning Handledning.

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200