Synpunkter på utbildningen
4 april, 2016

Gymnasiekurser för personal inom funktionshinderomsorg

Gymnasiekurser inom Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Utbudet är framtaget enligt Socialstyrelsens rekommendation av kurser. Vi har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen vilket innebär att vi får utfärda betyg.

Kurser

Etik och människans livsvillkor (100p)
Hemsjukvård (100p)
Hälsopedagogik (100p)
Medicin 1 (150p)
Palliativ vård (100p)
Psykiatri 1 (100p)
Specialpedagogik 1 (100p)
Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)
Vård- och omsorgsarbete 2 (150p)
Vård & omsorg demenssjukdom (100p)

 

Friskvård och hälsa (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa, hälsovårdande arbete och sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa, samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.

 

Grundläggande vård & omsorg (100p)
Kursen ger kunskaper om grundläggande anatomi och fysiologi samt vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel. Man får träna sin förmåga att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård samt Hjärt-lungräddning och första hjälpen.

 

Kommunikation (100p)
Kursen ger kunskaper om människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

 

Lärande och utveckling (100p)
Kursen ger kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation. Man får träna sin förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande, samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

 

Människors miljöer (100p)
Kursen ger kunskaper om människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor, samt skapandet av kulturer och identiteter. Man får träna sin förmåga att använda pedagogiska begrepp samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

 

Pedagogiskt ledarskap (100p)
Kursen ger kunskaper om ledarskap samt hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

 

Psykiatri 2 (200p)
Kursen ger kunskaper om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Man får även kunskap om olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.

 

Samhällsbaserad psykiatri (100p)
Kursen ger kunskaper om samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder, återhämtningsprocessen och stigmatisering vid psykisk sjukdom. Man får träna sin förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående.

 

Sociologi (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Man får träna sin förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder, samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Kursen ger även träning i förmågan att problematisera kulturmöten och sociala processer.

 

Socialpedagogik (100p)
Kursen ger kunskaper om utanförskap, socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder samt begrepp och teorier. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra uppgifter inom området och att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat. Man får även träna kommunikation och samtalsmetodik.

 

Socialt arbete (200p)
Kursen ger kunskaper om sociala verksamheter, frågor och problem på samhälls-, grupp- och individnivå. Man får träna sin förmåga att arbeta planera, genomföra, utvärdera och dokumentera uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter, samt kommunikation och samverkan med människor.

 

Specialpedagogik 2 (100p)
Kursen ger kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter, samt interaktion och kommunikation.

 

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200