Synpunkter på utbildningen
24 mars, 2016

Gymnasiekurser för baspersonal inom äldreomsorg, hemtjänst

Gymnasiekurser inom Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Utbudet är framtaget enligt Socialstyrelsens rekommendation av kurser. Vi har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen vilket innebär att vi får utfärda betyg.

Kurser

Etik och människans livsvillkor (100p)
Kursen ger kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar och dess påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg, liv och död. Man får träna sin förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor, samt förmågan att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

 

Hemsjukvård (100p)
Kursen ger kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder, medicinska åtgärder, vård i livets slutskede samt reaktioner i kris. Man får träna sin förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter, samt rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.

 

Hälsopedagogik (100p)
Kursen ger kunskap om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt, samt salutogent förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter.

 

Medicin 1 (150p)
Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och utveckling, vanliga sjukdomar och vanliga mikroorganismer. Man får träna sin förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning. Man få även träna sin förmåga att använda medicinsk terminologi.

 

Palliativ vård (100p)
Kursen ger dig kunskap om livshotande sjukdomar, åtgärder vid vård i livets slutskede, symtomlindring, kost, kris och etiska frågeställningar. Man får träna sin förmåga i bemötande, kommunikation och samarbete med patienter, närstående och personal, samt utvärdering, rapportering och dokumentation.Kursen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska inom äldreboende, hemtjänst eller på andra sätt kommer i kontakt med palliativ vård.

 

Psykiatri 1 (100p)
Kursen ger kunskaper om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning, samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Man får träna sin förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.

 

 

Specialpedagogik 1 (100p)
Kursen ger kunskap om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och arbetssätt, samt olika begrepp. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter, samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

 

Vård- och omsorgsarbete 1 (200p)
Kursen ger kunskap om centrala begrepp, det normala åldrandet och etiskt förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter på ett estetiskt sätt. Man får även träna sociala och socialpedagogiska uppgifter, medicintekniska uppgifter och administrativa uppgifter.

 

Vård- och omsorgsarbete 2 (150p)
Kursen ger kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessen, rehabilitering och habilitering, samt pedagogiskt förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Man får även träna sin förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel, kommunikation och samarbete med andra.

 

Vård & omsorg demenssjukdom (100p)
Kursen syftar till att få ökad förståelse och evidensbaserad kompetens kring demenssjukdomar. Även anhörigperspektivet är en viktig del av utbildningen. Kursen ger kunskaper om demenssjukdom, läkemedelsanvändning vid demenssjukdom, vård och omsorg i livets slutskede, samt funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom. Man får träna sin förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Kursinnehåll

 

Äldres hälsa och livskvalitet (200p)
Kursen ger kunskaper om det normala åldrandet, funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande, vård och omsorg i livets slutskede. Man får träna sin förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.

 

Välj genomförande
Kartläggning av kurser
Kurser för hela grupper på arbetsplatsen
Kurser på distans med möjlighet till studieträffar
Validering, prövning och kompletterande studier

 

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200