Synpunkter på utbildningen
4 maj, 2016

178 miljoner kronor i stimulansmedel 2016

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge personal inom äldre- och funktionshindersomsorg förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun rekvirerar medel från Socialstyrelsen senast den 15 mars 2016.

Utbildningar:

Gymnasiekurser för baspersonal inom äldreomsorg, hemtjänst

Gymnasiekurser för personal inom funktionshinderomsorg

Särskilda kompetenssatsningar – funktionshinderomsorg

Särskilda kompetenssatsningar – äldreomsorg

Stöd och handledning för handläggare

 

Vilka kan ta del av medlen?

Regeringen har fördelat stimulansmedel till respektive kommun. Varje kommun får rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin verksamhet och enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunen ansvarar för att informera enskilda och kommunala utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunen får utifrån egna behov och förutsättningar avgöra hur medlen ska disponeras mellan äldre- och funktionshindersområdet. Medlen ska rekvireras av kommunerna senast den 15 mars 2016.

När kan ni använda medlen?

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2016 och de kan användas till och med 31 december 2016.

Vad kan medlen användas till?

Stimulansmedlen får användas för kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatser.

Vem kan använda medlen?

Baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorgen (inkl. LSS och hemsjukvård) samt handläggare inom äldre- och funktionshindersomsorgen som arbetar med myndighetsutövning. Med baspersonal avser regeringen kvinnor och män som arbetar direkt med målgruppen, eller inom verksamheter direkt riktade till målgrupperna. Med baspersonal avses inte administrativ personal eller ledningspersonal vars arbete främst riktar sig till annan personal. För handläggare rekommenderar Socialstyrelsen kompetensutveckling inom myndighetsutövning ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, kompetensutveckling avseende FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respektive barnets rättigheter, samt stöd och handledning för oerfarna handläggare.

Utbildningsformer

De kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatserna kan exempelvis bestå av traditionell undervisning, handledd distansundervisning, validering av kunskaper eller kunskapsseminarier.

Särskilda kompetenssatsningar

Kommunerna – inom ramen för regeringens syfte med kunskapssatsningen – får avvika från Socialstyrens rekommendationer om kompetens förutsatt att avvikelserna motiveras i samband med redovisningen av medlen. Statsbidrag för särskilda kompetenssatsningar förutsätter vanligtvis att utbildningsplatser ska upphandlas eller köpas som uppdragsutbildning.

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200