Synpunkter på utbildningen

Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård

Vill du arbeta med vård och omvårdnad om vårdtagare i livets slutskede?

MoA Lärcentrum var först i Sverige med Yh-utbildning inom palliativ vård. Efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård är mycket stor med möjligheter till arbete inom både sluten vård, hospice eller t.ex. särskilt boende.

MoA Lärcentrum bedriver denna utbildning i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan och den är utformad i samråd med arbetslivet.

Fokus i palliativt arbete är att skapa bästa möjliga livskvalitet för svårt sjuka, döende samt att stötta deras närstående. Arbetet genomförs i team tillsammans med bl.a. sjuksköterska, läkare och sjukgymnast och du kan komma att bära primärt ansvar tillsammans med sjuksköterska för ett antal vårdtagare. Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Att specialisera sig som undersköterska inom palliativ vård innebär att du bygger upp en fördjupad mental och praktisk färdighet för hur du förhåller dig och skapar bästa möjliga livskvalitet till individer som befinner sig i livets slutskede.

Under utbildningen får du utveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom specialiserad omvårdnad, bemötande, salutogent förhållningssätt, evidensbaserat arbete, palliativ vårdfilosofi, lagar och föreskrifter, dokumentation, specifik omvårdnad om barn med obotlig sjukdom, tvärprofessionellt teamarbete, kollegial handledning, symptom och smärtkartläggning och patientsäker omvårdnad. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta inom palliativ vård på bl.a. särskilt boende eller sluten sjukvård och med möjlighet till rådgivande och handledande ansvar inom den egna verksamheten.

Hjärtligt välkommen till oss på MoA Lärcentrum!

Kort om utbildningen

Poäng: 200 Yh-poäng

Takt: Halvfart (50 %)

Längd: 2 år.

Kursstart: Ingen ny start klar

Studieform: Distans med ca 4-5 sammankomster per termin. Större delen av utbildningen genomförs utifrån vår lärplattform, Itslearning, som du får inloggningsuppgifter till vid utbildningsstarten.

Studieort:

Förkunskaper och behörighet: 

Avlagd gymnasial examensutbildning eller inom kommunal vuxenutbildning och minst godkänt betyg i kurserna:

 • Medicin 1/Medicinsk grundkurs
 • Psykologi 1/A,
 • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller Vård- och omsorgsarbete och Omvårdnad och Social omsorg
 • eller motsvarande kunskaper från t.ex. äldre gymnasiekurser eller arbetslivserfarenhet.
 • Arbetslivserfarenhet på sammantaget 12 månaders heltidsarbete som undersköterska.

Kostnader: De kostnader som du behöver räkna med är ev. reskostnad 4-5 gånger per termin när vi har sammankomster samt kurslitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN som du ansöker under sommaren när du fått veta genom brevpost om du blivit antagen till utbildningen.

Jobbmöjligheter: Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom bl.a. hospice, sluten vård och särskilt boende. Du kan även ha goda möjligheter att få rådgivande eller kollegialt handledande uppdrag inom din egen verksamhet tack vare din specialiseringskompetens.

Litteratur: Se respektive kurs

 

 

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg

Poäng ges för betyg i kurserna:

 • Svenska 1/A
 • Matematik 1/A
 • Engelska 5/A
 • E (G) = 3 poäng
 • D = 3.5 poäng
 • C (VG) = 4 poäng
 • B = 4.5 poäng
 • A (MVG) = 5 poäng
 • eller enligt sifferbetygsskalan 1-5.

Max 15 poäng

Tidigare utbildning

Annan fullföljd yrkeshögskoleutbildning inom vård och omsorg ger den sökande 5 poäng. Vårdrelaterade fortbildningskurser ger 3 poäng per fullföljd fortbildningskurs (max 5 kurser räknas).

Max 20 poäng.

Yrkeserfarenhet

Längre arbetslivserfarenhet än sammantaget 12 månaders heltidsarbete som undersköterska ger den sökande poäng enligt nedan:

 • Från månad 13 – 18: 5 poäng
 • Från månad 19 – 24: 10 poäng
 • Från månad 25 – 30: 15 poäng
 • Från månad 31 – 36: 20 poäng
 • Från månad 37 – 42: 25 poäng
 • Från månad 43 eller längre: 30 poäng

Max 30 poäng

Ansök

Saknas din kommun i listan?

Innehåll

Antagning

I början på juli får du antagningsbesked per brevpost av Östsvenska Yrkeshögskolan och i början på augusti får du ett välkomstbrev till utbildningsstarten av MoA Lärcentrum.

YH-utbildning på distans

När du studerar Yh-utbildning på distans innebär det att största delen av utbildningen är hemstudier som sker via MoA Lärcentrums lärplattform. Under utbildningens gång har studenten frekvent kontakt med sin utbildningsledare som fungerar som mentor och handledare under dina studier. Varje termin har du även individuellt samtal med din utbildningsledare där ni följer upp dina studier och sätter en studieplan för dina kommande kurser.

Termin 1

Allmän palliativ vård
Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter.
Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom.

Termin 2

Fortsättning av kursen Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom.
Evidensbaserat arbete, kollegial handledning och utveckling.

Termin 3

Fortsättning av kursen Evidensbaserat arbete, kollegial handledning och utveckling.
Specialiserad och specifik omvårdnad om svårt sjuka, döende.

Termin 4

LIA (Lärande i praktiken)

Allmän palliativ vård

Kursen belyser den palliativa vården och medicinsk omvårdnad och omsorg vid tidigare skeden av obotliga sjukdomar. Kursen belyser olika brytpunkter vårdformer, begrepp och definitioner och ger den studerande verktyg för att kunna bedriva den allmänna palliativa vården inom olika vårdformer: redogöra för symptomlindring, teamarbete och stöd till vårdtagare och närstående, anpassa omvårdnaden och omsorgen till ålder, behov, sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagaren inom palliativ vård, förhålla sig till den palliativa omvårdnaden utifrån ett personcentrerat perspektiv kritiskt granska och förhålla sig till aktuell forskning och reflektera över sitt egna förhållningssätt till döende, död, lidande, sorg och tröst.

Kurskod: Kurslitteratur:

Andershed, B., Ternestedt, B.M., & Håkansson, C. (Red.). (2013). Palliativ vård; Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bengtsson, M., & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Malmö: Gleerups.

Gidlund, K. (2013). I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början. Stockholm: Bokförlaget Forum.

Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter

Kursen behandlar olika etiska teorier, yrkesetik, aspekter rörande patientens integritet, vårdande samtal, familjerelaterade och kulturella aspekter i den palliativa vården, kristeori och vårdande samtalsformer. I kursen läggs vidare fokus på bl.a. att identifiera etiska dilemman och kunna applicera dessa på etiska teorier samt identifiera hur man motverkar diskrimineringar. Kursen syftar vidare på att ge verktyg för att förhålla sig och möta individer med olika önskningar och synsätt, utföra etiska ställningstaganden vid livsuppehållande åtgärder och kunna, genom ett salutogent förhållningssätt, skapa en meningsfull tillvaro för vårdtagaren.

Kurskod: Kurslitteratur:

Andershed, B., Ternestedt, B.M., & Håkansson, C. (Red.). (2013). Palliativ vård; Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur.

Ternstedt, B.M., Österlind, J., Henoch, I., & Andershed, B. (2012). De 6 S:n – En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur.

Evidensbaserat arbete, kollegial handledning och utveckling

Under denna kurs får den studerande utbildas inom palliativ evidensbaserade omvårdnad och omsorg samt handledningsmodeller, inlärningsteorier och pedagogik inom den palliativa vården. Tonvikten i kursen ligger vidare på, kris- och konflikthantering, förändringskunskap, aktuell forskning och systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete.

Kurskod: Kurslitteratur:

Eriksson, N., Holgers, K.m., & Müllern, T. (Red.). (2013). Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, B., & Waldemarson, A.K. (2011). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur.

LIA

Under LIA-kursen får den studerande genomföra LIA med stöd av handledare på palliativt relaterad vårdavdelning inom landstingsjukvård eller på t.ex. särskilt boende. Efter kursen ska den studerande fått praktisera kunskaper och färdigheter inom:
• specifik omvårdnad och omsorg om svårt sjuka, personer vid livets slutskede och ev. multisjuka
• tillämpa palliativa metoder anpassade till den enskilde personens aktuella sjukdomstillstånd
• genomföra symptomskattning och bedöma hur omvårdnaden bör anpassas utifrån symptomskattningen
• reflektera över omvårdnaden och omsorgen som den studerande ger
• reflektera över det multiprofessionella arbetslagets (sam)arbete i den palliativa vården

Kurskod: Kurslitteratur:

Eriksson, N., Holgers, K.m., & Müllern, T. (Red.). (2013). Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Palliativ vårdfilosofi och att leva med en obotlig sjukdom

Den här kursen belyser bl.a. filosofin bakom palliativ vård, döendets olika faser, livsbejakande aspekter, gerontologi, geriatrik och aktuell lagstiftning och ger verktyg för:
• hur den palliativa vårdfilosofin kan omsättas i det dagliga omvårdnadsarbetet
• att möta personer i olika krisfaser
• omhändertagandet efter döden
• att kunna analysera de sociala, psykologiska och fysiska förändringar som sker i det naturliga åldrandet samt olika aspekter på äldres nutrition och ämnesomsättning
• att kritiskt granska teorier om åldrandet

Kurskod: Kurslitteratur:

Andershed, B., Ternestedt, B.M., & Håkansson, C. (Red.). (2013). Palliativ vård; Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bengtsson, M., & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Malmö: WikingTryck AB.

Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur.

Specialiserad och specifik omvårdnad om svårt sjuka, döende

Kursen fokuserar fördjupande på vård i livets slutskede samt med det multiprofessionella arbetssättet inom palliativ vård. Kursen belyser bl.a:
• symptomkontroll och smärtlindring
• multiprofessionella team
• specifik omvårdnad och omsorg om svårt sjuka i olika vårdformer
• sårvård, smitta och smittspridning
• lindring av lidande och främjandet av livskvalitet vid livets slutskede
• specifik omvårdnad i enlighet med varje palliativ fas
• omvårdnaden och främjandet av livskvalitet hos barn och ungdomar vid livets slut
• rapporterings- och dokumenteringsrutiner
• patientsäker och specifik omvårdnad utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov
• hantering av smitta och förebyggande av smittspridning
• åtgärder vid komplexa problemsituationer
• hur man bedömer behov av stöd till närstående

Kurskod: Kurslitteratur:

Andershed, B., Ternestedt, B.M., & Håkansson, C. (Red.). (2013). Palliativ vård; Begrepp och perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bengtsson, M., & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Malmö: WikingTryck AB.

Eriksson, N., Holgers, K.m., & Müllern, T. (Red.). (2013). Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L., & Woods, S. (Red.). (2003). God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Lund: Studentlitteratur.

Se kurser och litteratur

Studieformer

 • Distans

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.


Frågor & Svar

Får jag hjälp att söka LIA-plats när det är dags den sista terminen?

Svar:

Du kommer tillsammans med MoA Lärcentrum söka LIA-plats med hjälp av välarbetat CV och personligt brev och förberedelser som MoA har ett välutvecklat upplägg för inför LIA.

Kan jag få hjälp av MoA att hitta bostad i Norrköping?

Svar:

Utbildningen är på distans och halvfart så sammankomsterna i Norrköping väldigt begränsade. Det gör att du kan bo var som helst i landet och ändå ha möjlighet att läsa utbildningen. Om du skulle vilja flytta till Norrköping rekommenderar vi dig att ta kontakt med kommunala förmedlingsaktörer av bostäder.

Kan jag jobba och läsa utbildningen parallellt?

Svar:

Ja det kan du göra, det är vanligt att studenter gör så. Meningen är att din arbetsgivare ska kunna behålla din värdefulla kompetens under utbildningsperioden, samtidigt som du bygger på med fördjupad kompetens.

Var äger de fysiska sammankomsterna rum?

Svar: I Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 15.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.