Synpunkter på utbildningen

Allmän information om MoA Lärcentrums
personuppgiftsbehandling

MoA Lärcentrum värnar om din personliga integritet. Därför är det viktigt att du som registrerad tar del av och förstår denna informationstext.  Genom informationstexten tillhandahåller vi information om vår behandling av dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Informationstexten riktar sig till dig som elev, anställd, arbetssökande samt kontaktperson hos våra kunder eller leverantörer och avser hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

MoA Lärcentrum [556561-1406] är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext.

Varifrån kommer personuppgifterna om dig?

Personuppgifter som MoA Lärcentrum behandlar om dig kommer från följande olika källor:

Varför behöver vi dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt att meddela dig.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och/eller fullfölja vårt avtal med dig eller din arbetsgivare behöver vi dina personuppgifter enligt nedan. Annars kan vi i vissa fall inte erbjuda dig våra tjänster eller i övrigt fullgöra vårt avtal.

 

Elever

 

Ändamål

För att kunna genomföra elevernas utbildning.

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att utbilda våra elever. De behandlingar som är nödvändiga för att fullgöra uppgifter enligt skollagen (2010:800) och sker med stöd av uppgift av allmänt intresse och för att fullgöra rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna i upp till två år efter avslutad utbildning.

Mottagare av personuppgifter: Personuppgifterna lämnas till – utöver våra anställda som har behov av att behandla personuppgifterna i sitt arbete- vid tillämpliga fall till elevens hemkommun.

System där personuppgifterna behandlas: Uppgifterna finns i administrativa systemet Alvis samt i lärplattformen Fronter/Itslearning samt våra huvudmäns system för betygsregistrering när vi överför elevers betyg dit.

 

Anställda

 

Ändamål

För att kunna fullgöra anställningsavtalet och betala ut lön.

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter


Lagringsperiod:
Uppgifter om anställda sparar vi i upp till tio år efter anställningstiden. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Rättslig grund: För att fullgöra anställningsavtalet med anställda. För vissa behandlingar även uppfyllandet av lagkrav, såsom att betala skatt samt sociala avgifter etc.

Mottagare av personuppgifter:  Personuppgifterna lämnas till – utöver våra anställda som har behov av att behandla personuppgifterna i sitt arbete – till Kontek AB, till vilka vi har outsourcat våra lönekörningar, Skatteverket, Collectum/Alecta och vid tillämpliga fall Försäkringskassan.

System där personuppgifterna behandlas: Alvis, Fronter/Itslearning, Fortnox, Kontek HRM

 

Arbetssökande

 

Ändamål

För att kunna utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter


Lagringsperiod:
Uppgifter om arbetssökande sparar vi i upp till ett år efter avslutad rekryteringsprocess. 

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att rekrytera rätt person till vår verksamhet.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät

 

Kontaktpersoner hos kunder

 

1. Ändamål

För att kunna sälja produkter eller tjänster till kund

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att tillhandahålla våra produkter och tjänster till kunder.

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat kundförhållande.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Fortnox

 

2. Ändamål

För att fakturera kunder

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

 

Rättslig grund: Våra berättigade intressen  att ta betalt för våra tjänster och produkter som vi tillhandahåller. Vid bokföring är rättslig grund för behandlingen uppfyllandet av lagkrav, d.v.s. Bokföringslagen (1999:1078).

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat kundförhållande. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifter: Inga

System där personuppgifterna behandlas: Fortnox

 

3. Ändamål

För att marknadsföra produkter och tjänster till kundens kontaktperson(er) och potentiella kunder

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder.

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till två år efter avslutat kundförhållande, såvida kontaktpersonen inte motsatt sig marknadsföringen.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät

  

Kontaktpersoner hos leverantörer

 

1. Ändamål

För att kunna beställa tjänster och produkter från leverantörer samt betala leverantörsfakturor

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att beställa och använda tjänster/produkter av leverantören, vid behov ha möjlighet att kontakta rätt person hos leverantören och för att betala fakturor. Uppgifter nödvändiga för bokföring är rättslig grund för behandlingen uppfyllandet av lagkrav, d.v.s. Bokföringslagen.

Lagringsperiod: Uppgifter om leverantörers kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat samarbete. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifter: Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät, e-postsystem

 

 

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

Överföring till tredje land

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag som utför uppdrag åt oss, inom och utom EU- och EES-området.

Om vi lämnar ut uppgifterna till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina rättigheter och friheter tillvaratas, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan få en kopia på sådana handlingar genom att kontakta oss.

 

Vill du veta mer eller har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill få mer information om vår personuppgiftsbehandling, har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss gärna på:

MoA Lärcentrum, telefon 010-207 06 01

Kontaktperson: Marcus Bohlin